HCS. Vosboerweg 22 7556 BS Hengelo

versie september 2021 – Gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 06087230

Definities:

HCS:  Holland Computer Systems B.V.

Afnemer: de opdrachtgever dan wel een ieder die met HCS een Overeenkomst aangaat of wil aangaan, of wie van HCS een aanbod heeft ontvangen of voor wie HCS een levering of prestatie heeft verricht, alsmede diens rechtsopvolgers;

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Beheer: werkzaamheden van HCS die – afhankelijk van de inhoud van de Overeenkomst – onder meer bestaan uit het al dan niet ‘op afstand’ beschikbaar stellen en houden, beheren, onderhouden en actualiseren van door HCS geleverde goederen en/of diensten alsmede het bieden van ondersteuning aan gebruikers van door HCS geleverde goederen en/of diensten;

ICT-apparatuur: door HCS geleverde computers, monitoren, netwerkcomponenten, netwerken en bijbehorende accessoires;

Overeenkomst: de tussen HCS en Afnemer gesloten overeenkomst dan wel een door Afnemer voor akkoord ondertekend aanbod van HCS, waar de onderhavige Voorwaarden worden geacht onlosmakelijk deel van uit te maken;

Partijen: HCS en Afnemer

Schriftelijk: een door Partijen ondertekend document, dan wel een brief of e-mailbericht van een van hen.

Training(en): training(en) van HCS voor Afnemers en/of gebruikers van door HCS geleverde goederen en/of diensten;


Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen HCS en Afnemer geldende rechtsbetrekkingen, voortvloeiende uit enige Overeenkomst of uit anderen hoofde. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en prijsopgaven

 1. Aanbiedingen, prijsopgaven en andere uitingen van HCS zijn niet bindend voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Enigerlei door Afnemer van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De door HCS aan Afnemer verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als aanbod of Overeenkomst.
 3. HCS behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, bestellingen onder rembours te leveren, betalingen vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen die voor HCS wenselijk zijn.


Artikel 3: Prijs

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege kunnen worden opgelegd. De opgegeven prijzen gelden voor levering af-magazijn (Ex Works, conform Incoterms 2020). De prijzen zijn exclusief andere bijkomende kosten, waaronder de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering. Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn evenmin bij de prijs inbegrepen.
 2. Tenzij anders overeengekomen zijn in de Overeenkomst niet begrepen montage- en installatiematerialen, voor de ICT-apparatuur benodigde programmatuur, kabels, accessoires en ver- en gebruiksartikelen, zoals batterijen, inkt(cartridges) en tonerartikelen. HCS is gerechtigd de kosten van duurzame verpakkingsmaterialen apart in rekening te brengen. Deze kosten worden, indien van toepassing, gecrediteerd nadat Afnemer de verpakkingsmaterialen onbeschadigd heeft geretourneerd.
 3. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens het moment van het aanbod gehanteerde prijzen, koersen, belastingen, lonen, rechten, lasten, etc. Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is HCS gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft Afnemer niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 4. HCS is te allen tijde gerechtigd van Afnemer zekerheidstelling te verlangen ter zake tijdige en volledige nakoming harerzijds van enige Overeenkomst en zal bij gebreke van het stellen van de gevraagde zekerheid gerechtigd zijn de uitvoering van de Overeenkomst(en) harerzijds op te schorten, totdat de verlangde zekerheid door Afnemer is gesteld.


Artikel 4: Overeenkomst en meerwerk

 1. Alle aanbiedingen van HCS kunnen door HCS op ieder moment worden ingetrokken, tenzij in het aanbod ondubbelzinnig een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod altijd na veertien (14) dagen. HCS kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien een aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een Overeenkomst komt tot stand zodra de Afnemer een aanbod schriftelijk heeft aanvaard of, indien schriftelijke aanvaarding achterwege blijft, zodra HCS met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. Het aanbod wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Afnemer daartegen binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. Annuleringen worden niet aanvaard, tenzij de aanvaarding daarvan schriftelijk wordt bevestigd door HCS.
 2. Als de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon of medewerker van HCS, is HCS gerechtigd deze persoon of medewerker te vervangen door een persoon met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
 3. HCS is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan Afnemer worden doorberekend conform de Overeenkomst.
 4. In geval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening en risico van Afnemer. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minderwerk en tot vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt HCS zich het recht voor om Afnemer de door HCS reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
 5. Meerwerk zal – zo tijdig mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan – door HCS schriftelijk aan Afnemer worden meegedeeld. Afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij Afnemer hier schriftelijk bezwaar tegen maakt binnen vijf (5) dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door HCS, doch in ieder geval uiterlijk voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk.


Artikel 5: Levering en uitvoering

 1. Bij niet tijdige levering/nakoming dient HCS schriftelijk in gebreke te worden gesteld door Afnemer, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering/nakoming moet worden geboden, alvorens HCS in verzuim zal zijn.
 2. Bij vertraging in de levering/nakoming ten gevolge van aan HCS toe te rekenen omstandigheden zal HCS, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld, niet aansprakelijk zijn noch zal Afnemer het recht hebben op niet-nakoming van enige op haar rustende verplichtingen uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.
 3. Het risico voor door HCS aan Afnemer te leveren zaken gaat op Afnemer over conform levering Ex Works, in overeenstemming met de Incoterms 2020. HCS bepaalt, tenzij anders overeengekomen, de wijze van transport, verzending, verpakking etc., met dien verstande dat zulks voor rekening en risico van Afnemer geschiedt.
 4. In geval van Overeenkomsten met een waarde onder de € 500,00 wordt € 11,00 administratiekosten in rekening gebracht bij Afnemer.
 5. Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag HCS de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat Afnemer de voltooiing van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveranties is HCS gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd voor Afnemer beschikbaar zijn, maar niet door haar worden afgenomen, dan worden de zaken indien tijdig is betaald ter beschikking van Afnemer opgeslagen voor haar rekening en risico. Indien de zaken niet (tijdig) zijn betaald, is HCS niet verplicht de zaken beschikbaar te houden voor Afnemer.


Artikel 6: Training(en), installaties en Beheer

 1. Indien HCS Training(en) uitvoert op een locatie van Afnemer zorgt Afnemer voor de beschikbaarheid van deugdelijk werkende apparatuur en programmatuur, zoals een beamer en scherm.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zorgt Afnemer zelf voor het installeren, configureren en aansluiten van de ICT-apparatuur, het uitvoeren van een dataconversie en het installeren van software.
 3. HCS is niet verantwoordelijk voor een eventuele verminderde of gebrekkige functionaliteit van cloudoplossingen van Afnemer die het gevolg is van (i) door Afnemer gemaakte keuzes ten aanzien van internet-/transmissie-snelheden en hoeveelheden dataverkeer, (ii) internetstoringen die zijn toe te rekenen aan de internetprovider van Afnemer, (iii) storingen in het (draadloos) netwerk van Afnemer dat niet door HCS is aangelegd of (iv) een gebrekkige functionaliteit van niet door HCS geleverde zaken.
 4. HCS staat er niet voor in dat (i) door derden aan HCS dan wel Afnemer geleverde programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert en (ii) gebreken in genoemde programmatuur zullen worden verholpen. Indien herstel van genoemde gebreken mogelijk is, is HCS gerechtigd dat herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen of tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.
 5. Indien de Overeenkomst voorziet in Beheer kan HCS voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen van Afnemer dat voor ondersteuning door HCS in aanmerking komt.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft het Beheer uitsluitend betrekking op door HCS geleverde zaken. Het Beheer ziet uitdrukkelijk niet op problemen met betrekking tot de internetverbinding van Afnemer.
 7. Het is Afnemer en de deelnemers aan de Training(en) niet toegestaan de door HCS in het kader van de Training(en) verstrekte documentatie openbaar te maken, te exploiteren of te kopiëren c.q. te verveelvoudigen.


Artikel 7: Betaling

 1. Betaling door Afnemer van facturen dient te geschieden binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum op door HCS aan te geven wijze, zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is annulering van deelname aan Training(en) niet mogelijk, althans is in dat geval onverminderd de volledige prijs voor de afgenomen Training(en) verschuldigd. Indien een annuleringsmogelijkheid tussen Partijen is overeengekomen, dient – wanneer geen annuleringstermijn is overeengekomen – annulering minimaal vijftien (15) werkdagen vóór aanvang van de Training(en) te geschieden, bij gebreke waarvan HCS gerechtigd is de overeengekomen vergoeding bij Afnemer in rekening te brengen.
 3. Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Afnemer van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd, vanaf de uiterste vervaldag van de desbetreffende factuur tot en met de dag der algehele voldoening door Afnemer. Door HCS redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door Afnemer worden vergoed. HCS is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent (15%) van het verschuldigde, met een minimum vanaf € 125,00.
 4. Hetgeen Afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings-)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

Artikel 8: Reclames

 1. Afnemer is verplicht verpakkingen van door HCS geleverde zaken direct bij aflevering, doch uiterlijk de volgende werkdag, en zo volledig mogelijk op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van een verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur en/of het vervoersdocument vermeld te worden. Indien een beschadiging en/of gebrek niet bij aflevering doch binnen de hiervoor genoemde termijn vastgesteld wordt, dient deze direct doch uiterlijk de volgende werkdag na aflevering, schriftelijk aan HCS gemeld te worden.
 2. Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie (3) maanden na aflevering van de geleverde zaken schriftelijk aan HCS te worden gemeld.
 3. Na het verstrijken van de respectievelijk in lid 1 en 2 genoemde termijnen wordt Afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Vanaf dat moment worden reclames niet meer door HCS in behandeling genomen.
 4. Het reclameren ontslaat Afnemer niet van haar betalingsverplichtingen jegens HCS.
 5. Indien en voor zover enige reclame door HCS gegrond wordt bevonden, is HCS uitsluitend verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelijke zaken te vervangen naar keuze van HCS, zonder dat Afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 6. Retournering van geleverde zaken kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van HCS en onder door HCS te bepalen voorwaarden. Afnemer is verplicht de zaken zoveel mogelijk in originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke zaken, is Afnemer verplicht de zaken op eigen kosten te retourneren naar een door HCS nader op te geven adres.Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van HCS tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die Afnemer verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde Overeenkomst.
 2. Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en is niet gerechtigd de geleverde goederen, anders dan na schriftelijke toestemming van HCS, in onderpand te geven.
 3. Zolang de eigendom van de goederen niet op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet bevoegd (i) de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verkopen, te verhuren, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren c.q. enig ander recht daarop aan derden te verlenen of genoemde goederen ten behoeve van derden te gebruiken en (ii) de onder voorbehoud verleende c.q. overgedragen (gebruiks-)rechten/licenties te bezwaren of ten behoeve van derden te gebruiken.
 4. Afnemer is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal en zal HCS op eerste verzoek inzage geven in de verzekeringspolis. In geval van schade en/of verlies van genoemde zaken is HCS gerechtigd tot een eventuele uitkering van de verzekeraar. De vordering van Afnemer tot betaling van genoemde uitkering wordt voor dat geval geacht te zijn gecedeerd aan HCS – waarbij de Overeenkomst en de Voorwaarden als akte van cessie hebben te gelden – en Afnemer zal de verzekeraar alsdan mededeling doen van deze cessie en instrueren genoemde uitkering rechtstreeks aan HCS te betalen.
 5. HCS is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd terug te nemen en onder voorbehoud verleende c.q. overgedragen (gebruiks-)rechten in te trekken dan wel de uitoefening van genoemde rechten te blokkeren indien Afnemer (i) de in lid 1 van dit artikel genoemde vorderingen niet voldoet of (ii) in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Indien HCS haar eigendomsrechten wenst uit te oefenen, geeft Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan HCS of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van HCS zich bevinden en deze terug te nemen.
 6. Ingeval HCS de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbindingen en/of terugname laat het recht van HCS op schadevergoeding onverlet.


Artikel 10: Garantie

 1. HCS staat in voor de deugdelijkheid van de door haar aan Afnemer geleverde zaken, doch ten hoogste in de mate waarin daarvoor te haren aanzien door haar leveranciers aansprakelijkheid wordt aanvaard c.q. garanties worden afgegeven. HCS zal derhalve, behoudens andersluidende schriftelijke bevestiging door haar, tot geen verdergaande garantie gehouden zijn dan tot de garantie waarin deze Voorwaarden voorzien.
 2. HCS zal eventuele gebreken welke het directe gevolg zijn van materiaal-, ontwerp-, of fabricagefouten, waarvan zij zodanig tijdig op de hoogte wordt gesteld dat zij deze nog bij haar leveranciers kan reclameren, (doen) herstellen dan wel (doen) vervangen. De daarmee verband houdende kosten van arbeid, reiskosten en transportkosten komen voor rekening van Afnemer. HCS wordt eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen.
 3. HCS zal echter tot generlei garantie gehouden zijn indien (i) Afnemer wijzigingen in of reparatie aan het geleverde verricht of door niet door HCS geaccordeerde derden doet verrichten, (ii) zij het geleverde voor andere dan zijn normale gebruiksdoeleinden aanwendt, (iii) zij het geleverde op onoordeelkundige wijze behandelt dan wel ondeugdelijk onderhoudt, (iv) Afnemer niet voldoet aan de uit de levering voor haar ontstane verbintenissen of (v) gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade.
 4. Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door HCS aan Afnemer in rekening worden gebracht.
 5. De garantie is niet van toepassing op ICT-apparatuur die buiten de EU is geleverd en/of wordt gebruikt, noch op in prijs gereduceerde zaken of tweedehands zaken.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld is HCS nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (waaronder, maar niet uitsluitend, bedrijfsstoringen, derving van inkomsten, gebruik, productie of contracten), voor verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden, voor schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom, en/of voor enigerlei indirecte-, speciale of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik van andere dan normale doeleinden van door HCS geleverde goederen, is HCS niet aansprakelijk.
 2. Afnemer vrijwaart HCS en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door HCS geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van medewerkers van HCS en/of door haar ingeschakelde derden.
 3. Iedere aansprakelijkheid van HCS, haar bestuurders en medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door HCS afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van haar eigen risico zoals genoemd in de betreffende polis.
 4. De in het vorige lid omschreven beperking geldt ook voor het geval HCS aansprakelijk is voor het niet of niet deugdelijk functioneren van de door HCS bij de uitvoering van haar opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. De beperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. Afnemer geeft HCS het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.
 5. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 3 van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van HCS in elk geval beperkt tot de hoogte van de door HCS in het desbetreffende geval in rekening gebrachte factuur, met een maximum van € 10.000,00, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van HCS.
 6. HCS is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon of de derde kan worden verhaald. HCS is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens Afnemer te aanvaarden.


Artikel 12: Overmacht

 1. Geen der Partijen zal geacht worden in verzuim te zijn onder de Overeenkomst in geval van omstandigheden die buiten de macht van een Partij liggen. Deze omstandigheden kunnen bestaan uit oorlogen, oproeren, vijandigheden, openbare ordeverstoringen, epidemieën, door de overheid opgelegde valuta- en andere beperkingen (hierna te noemen: Overmacht). Onder gevallen van Overmacht wordt niet verstaan verlate levering van goederen en/of diensten en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen.
 2. Zodra enige nakoming uit hoofde van de Overeenkomst in gevaar dreigt te komen door een situatie van Overmacht, zal de getroffen Partij de andere Partij schriftelijk in kennis stellen onder vermelding van alle relevante details. De getroffen Partij zal ontheven worden van de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst in zoverre dat en voor zolang als de Partij vast kan stellen dat de nakoming wordt belet door Overmacht.
 3. Indien de nakoming van de Overeenkomst en/of de levering van goederen en/of diensten langer dan negentig (90) dagen door Overmacht wordt verhinderd, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.Artikel 13: Ontbinding

 1. Mocht een Partij surséance van betaling aanvragen of failleren, onder curatele worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen, dan heeft de andere Partij het recht om de Overeenkomst door schriftelijke kennisgeving te ontbinden, dan wel om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde Partij verschuldigde betalingen worden alsdan terstond opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende Partij voorbehouden.


Artikel 14: Geheimhoudingsplicht

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van over en weer verstrekte (bedrijfs-)informatie waarvan het vertrouwelijke karakter kan worden begrepen aanwezig te zijn. Afnemer is verplicht maatregelen te treffen, opdat deze geheimhouding door haar werknemers in acht wordt genomen.


Artikel 15: Rechts- en forumkeuze

 1. Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, een Overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van HCS.


Artikel 16: Intellectueel eigendomsrecht en gebruiksrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Afnemer ter beschikking gestelde zaken, zoals software, applicaties, platformen, websites, databestanden, ICT-apparatuur of andere zaken, zoals analyses, ontwerpen, tekeningen, berekeningen, documentatie, rapporten, prijslijsten en aanbiedingen berusten uitsluitend bij HCS, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HCS mag Afnemer deze zaken niet kopiëren, openbaar maken of aan derden tonen.
 2. Afnemer verkrijgt uitsluitend gedurende de duur van de Overeenkomst de gebruiksrechten die haar bij de Overeenkomst of de wet zijn toegekend. Een aan Afnemer toekomend gebruiksrecht is niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet sub-licentieerbaar.
 3. Het is Afnemer niet toegestaan door HCS of haar licentiegevers of leveranciers aangebrachte (i) aanduidingen betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom en (ii) technische voorzieningen ter beperking van de inhoud of de duur van het gebruiksrecht uit de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken te verwijderen of te wijzigen.
 4. Indien Afnemer aan HCS zaken ter beschikking stelt met als doel te worden verwerkt in HCS te leveren programmatuur, ICT-apparatuur, zaken of ontwerpen dan vrijwaart Afnemer HCS nu voor alsdan tegen eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op auteurs- en overige intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 17: Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Afnemer staat er jegens HCS voor in dat (i) Afnemer voldoet aan de verplichtingen op grond van wetgeving betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en de Telecommunicatiewet) en (ii) personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt de hiervoor vereiste toestemming (mede ten behoeve van HCS) aan Afnemer hebben verleend.
 2. Afnemer zal HCS op haar verzoek schriftelijk informeren over de wijze waarop Afnemer uitvoering geeft aan bovengenoemde verplichtingen.
 3. HCS is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens slechts verwerker in de zin van de AVG. HCS zal genoemde persoonsgegevens uitsluitend verwerken ter uitvoering van de Overeenkomst en met het oog op de in de Overeenkomst genoemde doeleinden en voor het overige geheimhouding in acht nemen. HCS zal de persoonsgegevens nimmer ter beschikking stellen aan derden voor commerciële doeleinden.
 4. Afnemer is volledig verantwoordelijk voor de in lid 1 van dit artikel genoemde persoonsgegevens die met gebruikmaking van de door HCS geleverde goederen en diensten worden verwerkt.
 5. Afnemer staat er jegens HCS voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de in lid 1 genoemde persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van de in lid 1 genoemde personen of derden. Afnemer vrijwaart HCS tegen (i) alle aanspraken van genoemde personen, uit welke hoofde dan ook, in verband met de persoonsgegevens of de uitvoering van de Overeenkomst en (ii) alle aan HCS door de Autoriteit Persoonsgegevens en/of overige overheidsinstanties opgelegde lasten onder dwangsom, boetes of strafrechtelijke sancties die betrekking hebben op genoemde persoonsgegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. HCS staat er nimmer voor in dat de verwerking van genoemde persoonsgegevens en de persoonsgegevens- en informatiebeveiliging voldoet aan de ter zake geldende wet- en regelgeving en onder alle omstandigheden doeltreffend is, zeker niet indien derden hiervoor verantwoordelijk zijn. Iedere aansprakelijkheid van HCS ter zake is uitgesloten.
 7. Indien HCS voor het gebruik van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten toegangs- of identificatiecodes dan wel inlogplaatjes heeft toegewezen, is HCS gerechtigd deze codes of inlogplaatjes te wijzigen. Afnemer behandelt deze codes en inlogplaatjes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde medewerkers kenbaar. HCS is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van een gebrekkige beveiliging of het gebruik of misbruik van genoemde codes of inlogplaatjes.