Algemene voorwaarden HCS – Happy Innovation B.V.

Gevestigd te 7556 BS Hengelo (O) aan de Vosboerweg 22

Versie juli 2018 – Gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 06087230

Definities:

HCS:                                     Holland Computer Systems B.V.

Afnemer:                            De opdrachtgever dan wel een ieder die met HCS een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie HCS een aanbieding heeft gemaakt of een leverantie of prestatie heeft verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

Voorwaarden:                  De onderhavige algemene voorwaarden.

Beheer:                              Werkzaamheden van HCS die – afhankelijk van de Overeenkomst – onder meer zien op het al dan niet ‘op afstand’ beschikbaar stellen en houden, beheren, onderhouden en actualiseren van door HCS geleverde zaken alsmede het bieden van ondersteuning aan gebruikers van door HCS geleverde zaken (SLA – Service Level Agreement).

ICT-apparatuur:                Computers, monitoren, netwerkcomponenten, netwerken en bijbehorende accessoires.

Overeenkomst:                De tussen HCS en Afnemer gesloten overeenkomst, waar de onderhavige voorwaarden worden geacht onlosmakelijk deel van uit te maken.

Partijen:                              HCS en Afnemer

Schriftelijk:                         Een door Partijen ondertekend document, dan wel een brief of e-mailbericht van een van hen.

Training(en):                     Training(en) van HCS voor afnemers en/of gebruikers van door HCS geleverde of leverbare zaken.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen HCS en de afnemer geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit anderen hoofde. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met HCS te worden overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen, prijsoffertes

1. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven en andere uitingen van HCS zijn niet bindend. Zij zijn dus immer vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Toepassing van de door de afnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De door HCS aan afnemer verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

3. HCS behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen: opdrachten te weigeren, onder rembours te leveren, betalingen vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen die voor HCS afdoende zijn.

Artikel 3: Prijs

1. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De opgegeven prijzen gelden voor levering af-magazijn. Ten aanzien van opdrachten geldt, dat de prijzen eveneens exclusief andere bijkomende kosten, waaronder de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering zijn. Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn evenmin bij de prijs inbegrepen.

2. Tenzij anders overeengekomen zijn in de Overeenkomst niet begrepen montage- en installatiematerialen, voor de ICT-Apparatuur benodigde programmatuur, kabels, accessoires en ver- en gebruiksartikelen, zoals batterijen, inkt(cartridges) en tonerartikelen. HCS is gerechtigd de kosten van duurzame verpakkingsmaterialen apart in rekening te brengen. Deze kosten worden indien van toepassing gecrediteerd nadat Afnemer de verpakkingsmaterialen onbeschadigd heeft geretourneerd.

3. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, belastingen, lonen, rechten, lasten, etc. Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is HCS gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

4. HCS is te allen tijde gerechtigd van haar afnemer zekerheidstelling te verlangen ter zake tijdige en volledige nakoming harerzijds van enige overeenkomst en zal bij gebreke van het stellen van de gevraagde zekerheid gerechtigd zijn de uitvoering der overeenkomst(en) harerzijds op te schorten, totdat de verlangde zekerheid zal zijn gesteld.

Artikel 4: Overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen van HCS kunnen door HCS steeds op ieder moment worden ingetrokken, tenzij in de offerte ondubbelzinnig een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 14 dagen. HCS kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Een overeenkomst komt tot stand nadat HCS een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of indien schriftelijke bevestiging achterwege blijft, nadat HCS met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdracht-bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. Annuleringen worden niet aanvaardbaar geacht, tenzij de aanvaarding schriftelijk wordt bevestigd door HCS.

3. Als de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon of medewerker van HCS, is HCS gerechtigd deze persoon of medewerker te vervangen door een persoon met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.

4. HCS is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

5. In geval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de afnemer. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt HCS zich het recht voor om de afnemer de door HCS reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.

6. Meerwerk zal – zo tijdig mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan – door HCS schriftelijk aan de afnemer worden meegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk bezwaar maakt binnen vijf dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door HCS, in ieder geval uiterlijk voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk.

Artikel 5: Levering, uitvoering en wijziging Overeenkomst en meerwerk

1. Bij niet tijdige levering/nakoming dient HCS schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering/nakoming moet worden geboden, alvorens HCS in verzuim zal zijn.

2. Voor vertraging der levering ook ten gevolge van aan HCS toe te rekenen omstandigheden zal zij behoudens in geval van opzet en/of grove schuld niet aansprakelijk zijn of de afnemer het recht geven tot niet-nakoming van enige op hem rustende verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

3. Het risico voor door HCS aan de wederpartij te leveren zaken gaat op de wederpartij over vanaf het ogenblik waarop deze het magazijn/kantoor van HCS hebben verlaten. HCS bepaalt, tenzij anders overeengekomen, de wijze van transport naar c.q. verzending, de verpakking etc., aan de wederpartij, waarbij zij slechts voor de deugdelijkheid van haar keuze zal behoeven in te staan.

4. In geval van opdrachten onder de € 500,- wordt € 11,- administratiekosten in rekening gebracht.

5. Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag HCS de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveranties is HCS gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

6. Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen indien tijdig is betaald te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. Indien de goederen niet (tijdig) zijn betaald, is HCS niet verplicht de goederen beschikbaar te houden voor de afnemer.

Artikel 6: Trainingen, installaties en beheer

1. Indien HCS Training(en) uitvoert op locatie van Afnemer zorgt Afnemer voor de beschikbaarheid van deugdelijk werkende apparatuur en programmatuur, zoals een beamer en scherm.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zorgt Afnemer zelf voor het installeren, configureren en aansluiten van de ICT-Programmatuur, het uitvoeren van een dataconversie en het installeren van software.

3. HCS is niet verantwoordelijk voor een eventuele verminderde of gebrekkige functionaliteit van cloudoplossingen die het gevolg is van (i) door Afnemer gemaakte keuzes ten aanzien van internet-/transmissie-snelheden en hoeveelheden dataverkeer, (ii) internetstoringen die zijn toe te rekenen aan de internetprovider van Afnemer, (iii) storingen in het (draadloos) netwerk van Afnemer dat niet door HCS is aangelegd of (iv) een gebrekkige functionaliteit van niet door HCS geleverde zaken.

4. HCS staat er niet voor in dat (i) door derden aan HCS dan wel Afnemer geleverde programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert en (ii) gebreken in genoemde programmatuur zullen worden verholpen. Indien herstel van genoemde gebreken mogelijk is, is HCS gerechtigd dat herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen of tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

5. Indien de Overeenkomst voorziet in Beheer kan HCS voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen van Afnemer dat voor ondersteuning in aanmerking komt.

6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft het Beheer uitsluitend betrekking op door HCS geleverde zaken. Het Beheer ziet uitdrukkelijk niet op problemen met betrekking tot de internetverbinding.

7. Het is Afnemer en de deelnemers aan de Training(en) niet toegestaan de door HCS in het kader van de Training(en) verstrekte documentatie openbaar te maken, te exploiteren of te kopiëren c.q. te verveelvoudigen.

Artikel 7: Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling strikt binnen zeven dagen na factuurdatum te geschieden op door HCS aan te geven wijze.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

3.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is annulering van deelname aan Training(en) niet mogelijk, althans is in dat geval onverminderd de volledige prijs verschuldigd. Indien een annuleringsmogelijkheid is overeengekomen, dient – wanneer geen annuleringstermijn is overeengekomen – annulering minimaal 15 werkdagen vóór aanvang van de training(en) te geschieden, bij gebreke waarvan HCS gerechtigd is de overeengekomen vergoeding bij Afnemer in rekening te brengen.

4. Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd zijn, vanaf de uiterste vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Door HCS redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waardoor alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de afnemer worden vergoed. HCS is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het verschuldigde, met een minimum vanaf € 125,-.

5. Hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings-) kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

Artikel 8: Reclames

1. De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval in de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur en of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering doch binnen de hiervoor genoemde termijn vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen twee werkdagen na vaststelling daarvan, schriftelijk aan HCS gemeld te worden.

2. Onverminderd hetgeen in lid 1 is bepaald, is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen acht werkdagen na aflevering, schriftelijk aan HCS gemeld te worden.

3. Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 2 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie maanden na aflevering van de geleverd goederen schriftelijk aan HCS te worden gemeld.

4. Na het verstrijken van de respectievelijk in lid 1, 2 en 3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Dan worden reclames niet meer door HCS in behandeling genomen.

5. Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van HCS.

6. Indien en voor zover de reclame door HCS gegrond wordt bevonden, is HCS uitsluitend verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van HCS, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

7. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van HCS, onder door HCS te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel mogelijk in originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door HCS nader op te geven adres.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van HCS tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

2. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van HCS in onderpand te geven

3. Zolang de eigendom van de zaken niet op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet bevoegd (i) de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verhuren, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren c.q. enig ander recht daarop aan derden te verlenen of genoemde zaken ten behoeve van derden te gebruiken en (ii) de onder voorbehoud verleende c.q. overgedragen (gebruiks-) rechten/licenties te bezwaren of ten behoeve van derden te gebruiken.

4. Afnemer is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal en zal HCS  op eerste verzoek inzage te geven in de polis van de verzekering. In geval van schade en/of verlies van genoemde zaken is HCS gerechtigd tot een eventuele uitkering van de verzekeraar. De vordering van Afnemer tot betaling van genoemde uitkering wordt voor dat geval geacht te zijn gecedeerd aan HCS -waarbij de Overeenkomst en de Voorwaarden als akte van cessie hebben te gelden- en Afnemer zal de verzekeraar alsdan mededeling doen van deze cessie en instrueren genoemde uitkering rechtstreeks aan HCS te betalen

5. HCS is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd terug te nemen en onder voorbehoud verleende c.q. overgedragen (gebruiks-) rechten in te trekken dan wel de uitoefening van genoemde rechten te blokkeren indien Afnemer (i) de in lid 1 genoemde vorderingen niet voldoet of (ii) in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Indien HCS haar eigendomsrechten wenst uit te oefenen, geeft Afnemer HCS bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan HCS of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van HCS zich bevinden en deze terug te nemen

6. Ingeval HCS de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbindingen en/of terugname laat het recht van HCS op schadevergoeding onverlet.

Artikel 10: Garantie

1. HCS staat in voor de deugdelijkheid van de door haar afnemer geleverde zaken, doch ten hoogste in de mate waarin daarvoor te haren aanzien door haar leveranciers aansprakelijkheid wordt aanvaard c.q. garanties worden afgegeven. HCS zal derhalve, behoudens andersluidende schriftelijke bevestiging door haar, tot geen verdergaande garantie gehouden zijn dan tot de garantie bij deze algemene voorwaarden voorzien.

2. HCS zal eventuele gebreken welke het directe gevolg zijn van materiaal-, ontwerp-, of fabricagefouten, waarvan zij zodanig tijdig op de hoogte wordt gesteld dat zij deze nog bij haar leveranciers kan reclameren, (doen) herstellen dan wel (doen) vervangen. De daarmee verband houdende kosten van arbeid, reiskosten en transportkosten komen voor rekening van de afnemer. HCS wordt eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen.

3. HCS zal echter tot generlei garantie gehouden zijn indien de afnemer wijzigingen in of reparatie aan het geleverde verricht of door niet door HCS geaccordeerde derden doet verrichten, indien zij het geleverde voor andere dan zijn normale gebruiksdoeleinden aanwendt, dit op onoordeelkundige wijze behandelt dan wel ondeugdelijk onderhoudt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan de uit de levering ervan voor hem ontstane verbintenissen of indien gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade.

4. Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door HCS aan de afnemer in rekening worden gebracht.

5. De garantie is niet van toepassing op ICT-Apparatuur die buiten de EU is geleverd en/of wordt gebruikt, noch op in prijs gereduceerde zaken, noch op tweedehands zaken.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld is HCS nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) voor verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden, voor schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom, en/of voor gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik van andere dan normale doeleinden van door HCS geleverde goederen, is HCS niet aansprakelijk.

2. De afnemer vrijwaart HCS en haar medewerkers voor afspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door HCS geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van HCS en/of door haar ingeschakelde derden.

3. Iedere aansprakelijkheid van HCS, haar bestuurders en medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door HCS afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van haar eigen risico zoals genoemd in de betreffende polis. Een afschrift van deze polis met voorwaarden ligt ter inzage op het kantoor van HCS.

4. De in het vorige lid omschreven beperking geldt ook voor het geval HCS aansprakelijk is voor het niet of niet deugdelijk functioneren van de door HCS bij de uitvoering van haar opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De beperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De Opdrachtgever geeft HCS het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.

5. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 3 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het door HCS in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte factuurwaarde van de order, met een maximum van € 10.000,-, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van HCS.

6. HCS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst en/of gemiste besparingen.

7. HCS is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon of de derde kan worden verhaald. HCS is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 12: Overmacht

1. Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort.

2. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge  de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13: Ontbinding

Mocht een van de partijen surséance van betaling aanvragen of failleren, onder curatele worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren,  dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan terstond opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende Partij voorbehouden.

Artikel 14: Geheimhoudingsplicht

Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte (bedrijfs-) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter kan worden begrepen aanwezig te zijn. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen, opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

Artikel 15: Geschillen

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van HCS worden beslist.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door geldige regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.

Artikel 17: Intellectueel eigendomsrecht en gebruiksrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Afnemer ter beschikking gestelde zaken, zoals software, applicaties, platformen, websites, databestanden, ICT-apparatuur of andere zaken, zoals analyses, ontwerpen, tekeningen, berekeningen, documentatie, rapporten, prijslijsten en offertes berusten uitsluitend bij HCS, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HCS mag Afnemer deze zaken niet kopiëren, openbaar maken of aan derden tonen.

2. Afnemer verkrijgt uitsluitend gedurende de duur van de Overeenkomst de gebruiksrechten die hem bij de Overeenkomst of de wet zijn toegekend. Een aan Afnemer toekomend gebruiksrecht is niet-exclusief, niet overdraagbaar aan derden en niet sub-licentieerbaar.

3. Het is Afnemer niet toegestaan door HCS of haar licentiegevers of leveranciers aangebrachte (i) aanduidingen betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom en (ii) technische voorzieningen ter beperking van de inhoud of de duur van het gebruiksrecht uit de in lid 1 genoemde zaken te verwijderen of te wijzigen.

4. Indien Afnemer HCS zaken ter beschikking stelt met als doel te worden verwerkt in HCS te leveren programmatuur, ICT-apparatuur, zaken of ontwerpen dan vrijwaart Afnemer HCS nu voor alsdan tegen eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op auteurs- en overige intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 18: Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Afnemer staat er jegens HCS voor in dat (i) Afnemer voldoet aan de verplichtingen op grond van wetgeving betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet) en (ii) personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt de hiervoor vereiste toestemming (mede ten behoeve van HCS) aan Afnemer hebben verleend.

Afnemer zal HCS op haar verzoek schriftelijk informeren over de wijze waarop Afnemer uitvoering geeft aan bovengenoemde verplichtingen.

2. HCS is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens slechts bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. HCS zal genoemde gegevens uitsluitend verwerken ter uitvoering van de Overeenkomst en met het oog op de in de Overeenkomst genoemde doeleinden en voor het overige geheimhouding in acht nemen. HCS zal genoemde gegevens nimmer ter beschikking stellen aan derden voor commerciële doeleinden.

3. Afnemer is volledig verantwoordelijk voor de in lid 1 genoemde gegevens die met gebruikmaking van de door HCS geleverde zaken en diensten worden verwerkt.

4. Afnemer staat er jegens HCS voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de in lid 1 genoemde gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van de in lid 1 genoemde personen of derden. Afnemer vrijwaart HCS tegen (i) alle aanspraken van genoemde personen, uit welke hoofde dan ook, in verband met genoemde gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst en (ii) alle aan HCS door het College Bescherming Persoonsgegevens en/of overige overheidsinstanties opgelegde lasten onder dwangsom, boetes of strafrechtelijke sancties die betrekking hebben op genoemde gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

5. HCS staat er nimmer voor in dat de verwerking of bewerking van genoemde persoonsgegevens en de persoonsgegevens- en informatiebeveiliging voldoet aan de ter zake geldende wet- en regelgeving en onder alle omstandigheden doeltreffend is, zeker niet indien derden hiervoor verantwoordelijk zijn. Iedere aansprakelijkheid van HCS ter zake is uitgesloten.

6. Indien HCS voor het gebruik van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten toegangs- of identificatiecodes dan wel inlogplaatjes heeft toegewezen, is HCS gerechtigd deze codes of inlogplaatjes te wijzigen. Afnemer behandelt deze codes en inlogplaatjes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden en (indien van toepassing) leerlingen kenbaar. HCS is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van een gebrekkige beveiliging of het gebruik of misbruik van genoemde codes of inlogplaatjes.